ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ!

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਓਵਰਵਿਊ
ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Exquisite Aromas ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, "ਅਸੀਂ", "ਸਾਡੇ" ਅਤੇ "ਸਾਡੇ" ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲ ਅਰੋਮਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Exquisite Aromas ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੂਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ "ਸੇਵਾ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ("ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ", "ਸ਼ਰਤਾਂ") ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ, ਗਾਹਕ, ਵਪਾਰੀ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟੂਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ Shopify Inc 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 1 - ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ)।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 2 - ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅਣ-ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (a) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਕਾਪੀ, ਵੇਚਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। .
ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 3 - ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 4 - ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾ (ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ) ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 5 - ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਨੀਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 6 - ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ, ਇੱਕੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤੇ/ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਲਰਾਂ, ਮੁੜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 7 - ਵਿਕਲਪਿਕ ਔਜ਼ਾਰ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ"। ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੂਲਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ(ਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਸਮੇਤ, ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼)। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 8 - ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕ
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 9 - ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ
ਜੇਕਰ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ) ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 'ਟਿੱਪਣੀਆਂ'), ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ, ਸੰਪਾਦਿਤ, ਕਾਪੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਵੰਡ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ (1) ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ; (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ; ਜਾਂ (3) ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। .
ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 10 - ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 11 - ਗਲਤੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਰਣਨ, ਕੀਮਤ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ, ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ) .
ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ, ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਮਿਤੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 12 - ਵਰਜਿਤ ਵਰਤੋਂ
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ: (ਏ) ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ; (ਬੀ) ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ; (c) ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ; (d) ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ; (e) ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਉਮਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ; (f) ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ; (g) ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ; (h) ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ; (i) ਸਪੈਮ, ਫਿਸ਼, ਫਾਰਮ, ਬਹਾਨਾ, ਮੱਕੜੀ, ਕ੍ਰੌਲ, ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ; (j) ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ; ਜਾਂ (k) ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 13 - ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ; ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ' ਅਤੇ 'ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ, ਟਿਕਾਊਤਾ, ਸਿਰਲੇਖ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣ ਸਮੇਤ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਅਰੋਮਾਸ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਏਜੰਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇੰਟਰਨ, ਸਪਲਾਇਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ, ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾਅਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕਨ, ਦੰਡਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ, ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਬੱਚਤ, ਡੇਟਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ), ਸਖਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਰਿਣਾਮੀ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ & ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ:

ਇਹ ਸਾਈਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਨਿਦਾਨ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਚੋ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਲਾਜ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਨਿਦਾਨ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 14 - ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਿਹਾਲ ਅਰੋਮਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਭਾਈਵਾਲ, ਅਫਸਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਏਜੰਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਪਲਾਇਰ, ਇੰਟਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 15 - ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 16 - ਸਮਾਪਤੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੋਗੇ। ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਮੇਤ; ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 17 - ਪੂਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ। , ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ)।
ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 18 - ਗਵਰਨਿੰਗ ਲਾਅ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 19 - ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 20 - ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ support@exquisitearomas.com 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 21 - SMS/MMS ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰੋਮਾਸ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਅਸੀਂ,” “ਸਾਡੇ,” “ਸਾਡਾ”) ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (“ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ”) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ (ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ) "ਸਮਝੌਤਾ")। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਬਾਈਡਿੰਗ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ-ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਵਿਵਾਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ” ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਹੇਠਾਂ ਭਾਗ. ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਟ ਇਨ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ SMS/MMS ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਔਪਟ-ਇਨ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਟ-ਇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਟੋਡਾਇਲਡ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਟੋਡਾਇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ("ATDS" ਜਾਂ "ਆਟੋਡਾਇਲਰ") ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਚੋਣ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE, ਜਾਂ QUIT ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। .

ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ (ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. § 227, et seq., ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ "HELP" ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ support@exquisitearomas.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਪਟ-ਆਉਟ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

MMS ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ MMS ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SMS TMs (ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹੇ) ਭੇਜੇਗਾ।

ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਦਾਅਵਾ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਕੈਰੀਅਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ/ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਟੀ-ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਣਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੇਵਾ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਸਾਰੇ ਸੈਲੂਲਰ ਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ (13) ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ (13) ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ (13) ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ (13) ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਜਿਤ ਸਮਗਰੀ: ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਰਜਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਬਦਨਾਮੀ, ਧਮਕੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ;
ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਲੱਚਰਤਾ, ਹਿੰਸਾ, ਕੱਟੜਤਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਾਇਰਸ, ਕੀੜੇ, ਟਰੋਜਨ ਘੋੜੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੋਡ;
ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ("HIPAA") ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ("HITEC" ਐਕਟ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ: ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ Stodge, LLC d/b/a ਪੋਸਟਸਕਰਿਪਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ, ਦਾਅਵਾ, ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹੇ, ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਮਾਪਤੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਵੈਧਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮੇਤ, ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ, ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੈਲਗਰੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ("ਏਏਏ") ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਸੰਘੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ੀਟ ਅਰੋਮਾਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ (10) ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਸ (10) ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਏਏਏ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਸ ਸੰਘੀ ਸਾਲਸੀ ਐਕਟ ("FAA") ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ AAA ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਿਵਾਏ FAA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੋਲ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਲਾਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਲਸ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗੀ। . ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ।

ਫੁਟਕਲ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 

ਮੁਫਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ
30 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਜਵਾਬਦੇਹ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
100% ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ