ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ!

ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ

ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇਲ ਲੈਵੈਂਡਰ, ਚਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਨਿੰਬੂ, ਥਾਈਮ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਦਿਆਂ, ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦਾ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕੀ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਪੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਫ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ

ਭਾਫ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰੌਨਕਸੀਅਲ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਫ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਫ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਫ਼ ਤੋਂ ਖੁਰਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ!

ਇਸ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲਓ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਲੋਕ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।


ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਦਿਲਚਸਪ, ਉਪਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਈਡ ਈ-ਕਿਤਾਬ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ.

ਕੁਝ ਸਬਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਹ ਹਨ...
  • ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਲਾਭ
  • ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ
  • ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਲਈ ਅਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ
  • ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ
  • ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ
  • ਪਾਚਨ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ
  • ਮਿਸ਼ਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ
  • ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ…
ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ 3D ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ eReader 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਈਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।

 
   

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ, ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ>

Liquid error (sections/article-template line 49): Could not find asset snippets/relatedblogs.liquid

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਮੁਫਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ
30 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਜਵਾਬਦੇਹ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
100% ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ