DISKAUN Sehingga 50% di Seluruh Kedai Hari Ini!

Terma perkhidmatan

GAMBARAN KESELURUHAN
Laman web ini dikendalikan oleh Exquisite Aromas . Di seluruh tapak, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Aroma Exquisite . Exquisite Aromas menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alatan dan perkhidmatan yang tersedia dari tapak ini kepada anda, pengguna, dengan syarat penerimaan anda terhadap semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawati tapak kami dan/atau membeli sesuatu daripada kami, anda melibatkan diri dalam “Perkhidmatan” kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”, “Syarat”), termasuk terma dan syarat serta dasar tambahan tersebut dirujuk di sini dan/atau tersedia melalui hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini terpakai kepada semua pengguna tapak, termasuk tanpa had pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang dan/atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan tapak web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian tapak, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses tapak web atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Jika Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Sebarang ciri atau alatan baharu yang ditambahkan pada kedai semasa juga tertakluk pada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan/atau perubahan pada tapak web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda kepada tapak web berikutan penyiaran sebarang perubahan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

Kedai kami dihoskan di Shopify Inc. Mereka menyediakan kami dengan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

BAHAGIAN 1 - SYARAT KEDAI DALAM TALIAN
Dengan bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau anda adalah umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan kebenaran anda kepada kami untuk benarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda menggunakan tapak ini.
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan dan anda tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
Anda tidak boleh menghantar sebarang cacing atau virus atau sebarang kod yang bersifat merosakkan.
Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan perkhidmatan anda ditamatkan serta-merta.

BAHAGIAN 2 - SYARAT AM
Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa atas apa-apa sebab pada bila-bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana hubungan di tapak web yang melaluinya perkhidmatan itu disediakan, tanpa kebenaran bertulis yang nyata oleh kami .
Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini.

BAHAGIAN 3 - KETEPATAN, KELENGKAPAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT
Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau terkini. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak boleh dipercayai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa merujuk sumber maklumat yang utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Sebarang pergantungan pada bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah suai kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini sebarang maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada tapak kami.

BAHAGIAN 4 - UBAHSUAI KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA
Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah suai atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa notis pada bila-bila masa.
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.

BAHAGIAN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)
Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui tapak web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran hanya mengikut Polisi Pemulangan kami.
Kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin warna dan imej produk kami yang dipaparkan di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan mana-mana warna monitor komputer anda adalah tepat.
Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengehadkan penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, wilayah geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk mengehadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua perihalan produk atau harga produk tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara kami sendiri. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah terbatal jika dilarang.
Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang ralat dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

BAHAGIAN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT BIL DAN AKAUN
Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli bagi setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama dan/atau pesanan yang menggunakan pengebilan dan/atau alamat penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin cuba memaklumkan anda dengan menghubungi e-mel dan/atau alamat pengebilan/nombor telefon yang diberikan semasa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, menurut pertimbangan kami semata-mata, nampaknya dibuat oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemas kini akaun anda dengan segera dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit anda serta tarikh tamat tempoh, supaya kami boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda apabila diperlukan.

Untuk butiran lanjut, sila semak Polisi Pemulangan kami.

BAHAGIAN 7 - ALAT PILIHAN
Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga yang kami tidak memantau atau mempunyai sebarang kawalan atau input.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat tersebut "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa sebarang waranti, representasi atau syarat dalam apa jua bentuk dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak akan mempunyai sebarang liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.
Sebarang penggunaan alat pilihan yang ditawarkan oleh anda melalui tapak adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda mengetahui dan meluluskan terma alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan.
Kami juga mungkin, pada masa hadapan, menawarkan perkhidmatan dan/atau ciri baharu melalui tapak web (termasuk, pengeluaran alat dan sumber baharu). Ciri dan/atau perkhidmatan baharu tersebut juga tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

BAHAGIAN 8 - PAUTAN PIHAK KETIGA
Kandungan, produk dan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan daripada pihak ketiga.
Pautan pihak ketiga di tapak ini boleh mengarahkan anda ke tapak web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk mana-mana bahan atau tapak web pihak ketiga, atau untuk sebarang bahan, produk atau perkhidmatan pihak ketiga yang lain.
Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan atau sebarang transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana tapak web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahaminya sebelum anda terlibat dalam sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan atau soalan mengenai produk pihak ketiga hendaklah ditujukan kepada pihak ketiga.

BAHAGIAN 9 - ULASAN PENGGUNA, MAKLUM BALAS DAN PENYERAHAN LAIN
Jika, atas permintaan kami, anda menghantar penyerahan tertentu tertentu (contohnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan daripada kami, anda menghantar idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan atau bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos atau sebaliknya (secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, mengedar, menterjemah dan sebaliknya menggunakan dalam mana-mana media apa-apa komen yang anda kemukakan kepada kami. Kami berada dan tidak akan bertanggungjawab (1) untuk mengekalkan sebarang ulasan secara rahsia; (2) untuk membayar pampasan untuk sebarang komen; atau (3) untuk membalas sebarang komen.
Kami mungkin, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk, memantau, mengedit atau mengalih keluar kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat Perkhidmatan ini .
Anda bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, personaliti atau hak peribadi atau proprietari yang lain. Anda seterusnya bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan mengandungi bahan yang berunsur fitnah atau menyalahi undang-undang, kesat atau lucah, atau mengandungi sebarang virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh dalam apa-apa cara menjejaskan pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal usul sebarang komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang anda hantar atau mana-mana pihak ketiga.

BAHAGIAN 10 - MAKLUMAT PERIBADI
Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami.

BAHAGIAN 11 - KESILAPAN, KETIDAK TEPAT DAN KETINGGALAN
Kadangkala mungkin terdapat maklumat di tapak kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk menukar atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika mana-mana maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web berkaitan adalah tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis awal (termasuk selepas anda menyerahkan pesanan anda) .
Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana tapak web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada kemas kini atau tarikh muat semula yang dinyatakan digunakan dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana tapak web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web berkaitan telah diubah suai atau dikemas kini.

SEKSYEN 12 - PENGGUNAAN TERLARANG
Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan tapak atau kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk meminta orang lain melakukan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana peraturan antarabangsa, persekutuan, wilayah atau negeri, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, mendera, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, memperlekehkan, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal usul negara, atau ketidakupayaan; (f) untuk mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod hasad lain yang akan atau mungkin digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan kefungsian atau pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau menjejaki maklumat peribadi orang lain; (i) kepada spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak atau mengikis; (j) untuk apa-apa tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan anda atau mana-mana tapak web berkaitan kerana melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang.

SEKSYEN 13 - PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI
Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan adalah tepat atau boleh dipercayai.
Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengalih keluar perkhidmatan untuk tempoh masa yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda secara nyata bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan adalah (kecuali yang dinyatakan secara jelas oleh kami) disediakan 'sebagaimana adanya' dan 'sebagaimana tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang representasi, waranti atau syarat dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk semua waranti atau syarat tersirat kebolehdagangan, kualiti boleh niaga, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk dan bukan pelanggaran.
Exquisite Aromas , pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau sebarang langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, istimewa, atau apa-apa jenis kerosakan berbangkit, termasuk, tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau apa-apa kerosakan yang serupa, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada penggunaan anda ke atas mana-mana perkhidmatan atau mana-mana produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan, atau untuk sebarang tuntutan lain yang berkaitan dalam apa-apa cara dengan penggunaan perkhidmatan anda atau mana-mana produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang kesilapan atau peninggalan dalam mana-mana kandungan, atau sebarang kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat penggunaan perkhidmatan atau sebarang kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinannya. Oleh kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa tersebut, liabiliti kami akan dihadkan pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

BERKENAAN DENGAN KANDUNGAN BERKAITAN KESIHATAN & KESEHATAN DI LAMAN:

Tapak ini menawarkan maklumat kesihatan dan aromaterapi alternatif dan direka untuk tujuan pendidikan sahaja. Anda tidak seharusnya bergantung pada maklumat ini sebagai pengganti, mahupun menggantikan, nasihat perubatan profesional, diagnosis atau rawatan. Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan atau soalan tentang kesihatan anda, anda harus sentiasa berunding dengan doktor atau profesional penjagaan kesihatan yang lain. Jangan abaikan, elakkan atau tangguhkan mendapatkan nasihat perubatan atau kesihatan daripada profesional penjagaan kesihatan anda kerana sesuatu yang anda mungkin pernah baca di laman web ini. Penggunaan sebarang maklumat yang disediakan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

Tiada apa-apa yang dinyatakan atau disiarkan di laman web ini atau tersedia melalui mana-mana perkhidmatan bertujuan untuk menjadi, dan tidak boleh dianggap sebagai, amalan penjagaan perubatan atau kaunseling. Untuk tujuan perjanjian ini, amalan perubatan dan kaunseling termasuk, tanpa had, psikiatri, psikologi, psikoterapi, atau menyediakan rawatan penjagaan kesihatan, arahan, diagnosis, prognosis atau nasihat.

SEKSYEN 14 - INDEMNIFIKASI
Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Exquisite Aromas yang tidak berbahaya dan induk, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, pembekal perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja kami yang tidak berbahaya, tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka sertakan melalui rujukan, atau pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

SEKSYEN 15 - KEBOLEHASINGAN
Sekiranya mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan ini ditentukan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan tetap boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap sebagai terputus daripada Syarat ini. Perkhidmatan, penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain yang tinggal.

SEKSYEN 16 - PENAMATAN
Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan kekal selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.
Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan sama ada anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan tapak kami.
Jika dalam penghakiman tunggal kami anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal bertanggungjawab ke atas semua jumlah yang perlu dibayar. kepada dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagian daripadanya).

SEKSYEN 17 - KESELURUHAN PERJANJIAN
Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.
Syarat Perkhidmatan ini dan mana-mana dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini membentuk keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan mana-mana perjanjian, komunikasi dan cadangan terdahulu atau bersamaan , sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).
Sebarang kekaburan dalam tafsiran Syarat Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubal.

SEKSYEN 18 - UNDANG-UNDANG YANG MENGELOLA
Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang perjanjian berasingan yang kami berikan kepada anda Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Kanada.

SEKSYEN 19 - PERUBAHAN TERMA PERKHIDMATAN
Anda boleh menyemak versi terkini Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan pada tapak web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke tapak web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran sebarang perubahan pada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

BAHAGIAN 20 - MAKLUMAT HUBUNGI
Soalan tentang Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di support@exquisitearomas.com.

SEKSYEN 21 - PROGRAM PEMASARAN MESEJ MUDAH ALIH SMS/MMS

Exquisite Aromas (selepas ini, "Kami," "Kami," "Kami") menawarkan program pemesejan mudah alih ("Program"), yang anda bersetuju untuk menggunakan dan mengambil bahagian tertakluk pada Terma dan Syarat Pemesejan Mudah Alih ini dan Dasar Privasi ( perjanjian"). Dengan mengikut serta atau mengambil bahagian dalam mana-mana Program kami, anda menerima dan bersetuju menerima terma dan syarat ini, termasuk, tanpa had, persetujuan anda untuk menyelesaikan sebarang pertikaian dengan kami melalui timbang tara yang mengikat, individu sahaja, seperti yang diperincikan dalam "Penyelesaian Pertikaian. ” bahagian di bawah. Perjanjian ini terhad kepada Program dan tidak bertujuan untuk mengubah suai Terma dan Syarat atau Dasar Privasi lain yang mungkin mengawal hubungan antara anda dan Kami dalam konteks lain.

Ikut serta Pengguna: Program ini membenarkan Pengguna menerima mesej mudah alih SMS/MMS dengan mengikut serta secara afirmatif ke dalam Program, seperti melalui borang pendaftaran dalam talian atau berasaskan permohonan. Tidak kira kaedah ikut serta yang anda gunakan untuk menyertai Program, anda bersetuju bahawa Perjanjian ini terpakai untuk penyertaan anda dalam Program. Dengan menyertai Program, anda bersetuju untuk menerima mesej mudah alih pemasaran yang didail atau diprarakam di nombor telefon yang dikaitkan dengan ikut serta anda, dan anda memahami bahawa persetujuan tidak diperlukan untuk membuat sebarang pembelian daripada Kami. Walaupun anda bersetuju untuk menerima mesej yang dihantar menggunakan pendail automatik, perkara di atas tidak boleh ditafsirkan untuk mencadangkan atau membayangkan bahawa mana-mana atau semua mesej mudah alih Kami dihantar menggunakan sistem dail telefon automatik (“ATDS” atau “autodialer”). Kadar mesej dan data mungkin dikenakan.

Pengguna Menarik Diri: Jika anda tidak mahu terus menyertai Program atau tidak lagi bersetuju dengan Perjanjian ini, anda bersetuju untuk membalas BERHENTI, TAMAT, BATAL, NYAHLANGGAN atau BERHENTI ke mana-mana mesej mudah alih daripada Kami untuk menarik diri daripada Program. Anda mungkin menerima mesej mudah alih tambahan yang mengesahkan keputusan anda untuk menarik diri. Anda memahami dan bersetuju bahawa pilihan di atas adalah satu-satunya kaedah yang munasabah untuk menarik diri. Anda juga memahami dan bersetuju bahawa sebarang kaedah lain untuk menarik diri, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menghantar teks selain daripada yang dinyatakan di atas atau secara lisan meminta salah seorang pekerja kami untuk mengalih keluar anda daripada senarai kami, bukanlah cara yang munasabah untuk menarik diri. .

Kewajipan untuk Memberitahu dan Menanggung Rugi: Jika pada bila-bila masa anda berhasrat untuk berhenti menggunakan nombor telefon mudah alih yang telah digunakan untuk melanggan Program, termasuk membatalkan pelan perkhidmatan anda atau menjual atau memindahkan nombor telefon kepada pihak lain, anda bersetuju bahawa anda akan lengkapkan proses Pilih Keluar Pengguna yang dinyatakan di atas sebelum menamatkan penggunaan nombor telefon mudah alih anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa persetujuan anda untuk berbuat demikian adalah sebahagian penting daripada terma dan syarat ini. Anda seterusnya bersetuju bahawa, jika anda menghentikan penggunaan nombor telefon mudah alih anda tanpa memberitahu Kami tentang perubahan tersebut, anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab untuk semua kos (termasuk yuran peguam) dan liabiliti yang ditanggung oleh Kami, atau mana-mana pihak yang membantu dalam penghantaran mesej mudah alih, hasil daripada tuntutan yang dibawa oleh individu yang kemudiannya diberikan nombor telefon mudah alih tersebut. Kewajipan dan perjanjian ini akan kekal dalam sebarang pembatalan atau penamatan perjanjian anda untuk menyertai mana-mana Program kami.

ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA AKAN MENGGUNAKAN RUGI, MEMPERTAHANKAN DAN MEMERANGKAN KAMI TIDAK BERBAHAYA DARIPADA SEBARANG TUNTUTAN ATAU LIABILITI AKIBAT KEGAGALAN ANDA MEMBERITAHU KAMI TENTANG PERUBAHAN DALAM MAKLUMAT YANG ANDA TELAH BERIKAN, TERMASUK SEBARANG TUNTUTAN ATAU LIABILITI DI BAWAH TELEFON 47. PERKONGSIAN. § 227, et seq., ATAU UNDANG-UNDANG NEGERI DAN PERSEKUTUAN YANG SERUPA, SERTA SEBARANG PERATURAN YANG DIKENANGKAN ITU HASILNYA DARIPADA KAMI YANG BERUSAHA UNTUK MENGHUBUNGI ANDA DI NOMBOR TELEFON BIMBIT YANG ANDA BERIKAN.

Penerangan Program: Tanpa mengehadkan skop Program, pengguna yang mengikut serta dalam Program boleh mengharapkan untuk menerima mesej berkenaan pemasaran dan penjualan produk, perkhidmatan dan acara digital dan fizikal.

Kos dan Kekerapan: Kadar mesej dan data mungkin dikenakan. Program ini melibatkan mesej mudah alih berulang, dan mesej mudah alih tambahan mungkin dihantar secara berkala berdasarkan interaksi anda dengan Kami.

Arahan Sokongan: Untuk sokongan berkenaan Program, hantarkan “HELP” ke nombor yang anda terima mesej daripada atau e-mel kami di support@exquisitearomas.com. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan alamat e-mel ini bukan kaedah yang boleh diterima untuk menarik diri daripada program ini. Tarik diri mesti diserahkan mengikut prosedur yang dinyatakan di atas.

Pendedahan MMS: Program akan menghantar SMS TM (mesej penamat) jika peranti mudah alih anda tidak menyokong pemesejan MMS.

Penafian Waranti Kami: Program ini ditawarkan atas dasar "seadanya" dan mungkin tidak tersedia di semua kawasan pada setiap masa dan mungkin tidak terus berfungsi sekiranya produk, perisian, liputan atau perubahan lain yang dibuat oleh wayarles anda pembawa. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau kegagalan dalam penerimaan sebarang mesej mudah alih yang berkaitan dengan Program ini. Penghantaran mesej mudah alih tertakluk kepada penghantaran berkesan daripada pembekal perkhidmatan wayarles/pengendali rangkaian anda dan berada di luar kawalan Kami. T-Mobile tidak bertanggungjawab untuk mesej mudah alih yang tertunda atau tidak dihantar.

Keperluan Peserta: Anda mesti mempunyai peranti wayarles anda sendiri, berkeupayaan untuk pemesejan dua hala, menggunakan pembawa wayarles yang mengambil bahagian, dan menjadi pelanggan perkhidmatan wayarles dengan perkhidmatan pemesejan teks. Tidak semua pembekal telefon selular membawa perkhidmatan yang diperlukan untuk mengambil bahagian. Semak keupayaan telefon anda untuk mendapatkan arahan pemesejan teks tertentu.

Sekatan Umur: Anda tidak boleh menggunakan interaksi dengan Platform jika anda berumur di bawah tiga belas (13) tahun. Jika anda menggunakan atau terlibat dengan Platform dan berumur antara tiga belas (13) dan lapan belas (18) tahun, anda mesti mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga sah anda untuk berbuat demikian. Dengan menggunakan atau melibatkan diri dengan Platform, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak berumur di bawah tiga belas (13) tahun, berumur antara tiga belas (13) dan lapan belas (18) dan mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga sah anda untuk menggunakan atau melibatkan diri dengan Platform, atau berumur dewasa dalam bidang kuasa anda. Dengan menggunakan atau melibatkan diri dengan Platform, anda juga mengakui dan bersetuju bahawa anda dibenarkan oleh Undang-undang Terpakai bidang kuasa anda untuk menggunakan dan/atau melibatkan diri dengan Platform.

Kandungan Larangan: Anda mengakui dan bersetuju untuk tidak menghantar sebarang kandungan terlarang melalui Platform. Kandungan terlarang termasuk:

Sebarang aktiviti penipuan, fitnah, fitnah, skandal, mengancam, mengganggu atau mengintai;
Kandungan yang tidak menyenangkan, termasuk kata-kata cabul, kelucahan, kelucahan, keganasan, ketaksuban, kebencian dan diskriminasi atas dasar kaum, jantina, agama, kewarganegaraan, ketidakupayaan, orientasi seksual atau umur;
Program komputer cetak rompak, virus, cecacing, kuda Trojan atau kod berbahaya yang lain;
Sebarang produk, perkhidmatan atau promosi yang menyalahi undang-undang apabila produk, perkhidmatan atau promosi tersebut diterima;
Sebarang kandungan yang membabitkan dan/atau merujuk maklumat kesihatan peribadi yang dilindungi oleh Akta Mudah Alih dan Akauntabiliti Insurans Kesihatan (“HIPAA”) atau Akta Teknologi Maklumat Kesihatan untuk Ekonomi dan Kesihatan Klinikal (“HITEC”); dan
Sebarang kandungan lain yang dilarang oleh Undang-undang Berkenaan dalam bidang kuasa tempat mesej dihantar.
Penyelesaian Pertikaian: Sekiranya terdapat pertikaian, tuntutan atau kontroversi antara anda dan Kami, atau antara anda dan Stodge, LLC d/b/a Postscript atau mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain yang bertindak bagi pihak Kami untuk menghantar mudah alih mesej dalam skop Program, yang timbul daripada atau berkaitan dengan tuntutan berkanun persekutuan atau negeri, tuntutan undang-undang biasa, Perjanjian ini, atau pelanggaran, penamatan, penguatkuasaan, tafsiran atau kesahihannya, termasuk penentuan skop atau kebolehgunaan ini perjanjian untuk menimbang tara, pertikaian, tuntutan, atau kontroversi tersebut akan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, ditentukan oleh timbang tara di Calgary, Alberta di hadapan seorang penimbang tara.

Pihak-pihak bersetuju untuk menyerahkan pertikaian kepada timbang tara yang mengikat menurut Peraturan Timbang Tara Komersial Persatuan Timbang Tara Amerika (“AAA”) yang berkuat kuasa. Kecuali diperuntukkan sebaliknya di sini, penimbang tara hendaklah menggunakan undang-undang substantif Litar Kehakiman Persekutuan di mana tempat perniagaan prinsip Exquisite Aromas terletak, tanpa mengambil kira peraturan percanggahan undang-undangnya. Dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar selepas tuntutan timbang tara disampaikan kepada pihak, pihak-pihak mesti bersama-sama memilih penimbang tara yang mempunyai sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman dalam kapasiti itu dan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dengan perkara pertikaian. Jika pihak-pihak tidak bersetuju mengenai penimbang tara dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar, pihak boleh membuat petisyen kepada AAA untuk melantik penimbang tara, yang mesti memenuhi keperluan pengalaman yang sama. Sekiranya berlaku pertikaian, penimbang tara hendaklah memutuskan kebolehkuatkuasaan dan tafsiran perjanjian timbang tara ini mengikut Akta Timbang Tara Persekutuan (“FAA”). Pihak-pihak juga bersetuju bahawa peraturan AAA yang mengawal Langkah-Langkah Perlindungan Kecemasan hendaklah terpakai sebagai ganti mendapatkan bantuan injunksi kecemasan daripada mahkamah. Keputusan penimbang tara adalah muktamad dan mengikat, dan tiada pihak berhak merayu kecuali yang diperuntukkan dalam seksyen 10 FAA. Setiap pihak hendaklah menanggung bahagiannya daripada yuran yang dibayar untuk penimbang tara dan pentadbiran timbang tara; walau bagaimanapun, penimbang tara hendaklah mempunyai kuasa untuk memerintahkan satu pihak membayar kesemua atau mana-mana bahagian yuran tersebut sebagai sebahagian daripada keputusan yang beralasan. Pihak-pihak bersetuju bahawa penimbang tara hendaklah mempunyai kuasa untuk menganugerahkan yuran peguam hanya setakat yang dibenarkan secara nyata oleh statut atau kontrak. Penimbangtara tidak mempunyai kuasa untuk menganugerahkan ganti rugi punitif dan setiap pihak dengan ini mengetepikan sebarang hak untuk mendapatkan atau mendapatkan ganti rugi punitif berkenaan dengan sebarang pertikaian yang diselesaikan melalui timbang tara. Pihak-pihak bersetuju untuk menimbang tara semata-mata atas dasar individu, dan perjanjian ini tidak membenarkan timbang tara kelas atau sebarang tuntutan yang dibawa sebagai plaintif atau ahli kelas dalam mana-mana prosiding timbang tara kelas atau wakil. Kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, mana-mana pihak mahupun penimbang tara boleh mendedahkan kewujudan, kandungan, atau keputusan mana-mana timbang tara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kedua-dua pihak, melainkan untuk melindungi atau mengejar hak undang-undang. Jika mana-mana terma atau peruntukan Seksyen ini adalah tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa, ketidaksahan, tidak sah, atau tidak boleh dikuatkuasakan sedemikian tidak akan menjejaskan mana-mana terma atau peruntukan lain dalam Seksyen ini atau membatalkan atau menjadikan syarat atau peruntukan sedemikian tidak boleh dikuatkuasakan dalam mana-mana bidang kuasa lain. . Jika atas apa-apa sebab pertikaian diteruskan di mahkamah dan bukannya dalam timbang tara, pihak-pihak dengan ini mengetepikan sebarang hak untuk perbicaraan juri. Peruntukan timbang tara ini akan kekal dalam sebarang pembatalan atau penamatan perjanjian anda untuk menyertai mana-mana Program kami.

Pelbagai: Anda menjamin dan menyatakan kepada Kami bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa, dan kuasa yang diperlukan untuk bersetuju dengan Terma ini dan melaksanakan kewajipan anda di bawah ini, dan tiada apa yang terkandung dalam Perjanjian ini atau dalam pelaksanaan kewajipan tersebut akan meletakkan anda melanggar mana-mana kontrak atau obligasi lain. Kegagalan mana-mana pihak untuk melaksanakan dalam apa-apa aspek apa-apa hak yang diperuntukkan di sini tidak akan dianggap sebagai penepian mana-mana hak selanjutnya di bawah ini. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah, peruntukan itu akan dihadkan atau dihapuskan pada tahap minimum yang diperlukan supaya Perjanjian ini sebaliknya akan kekal berkuat kuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya dan boleh dikuatkuasakan. Sebarang ciri baharu, perubahan, kemas kini atau penambahbaikan Program hendaklah tertakluk kepada Perjanjian ini melainkan dinyatakan sebaliknya secara bertulis secara jelas. Kami berhak untuk menukar Perjanjian ini dari semasa ke semasa. Sebarang kemas kini kepada Perjanjian ini akan dimaklumkan kepada anda. Anda mengakui tanggungjawab anda untuk menyemak Perjanjian ini dari semasa ke semasa dan untuk mengetahui sebarang perubahan tersebut. Dengan terus mengambil bahagian dalam Program selepas sebarang perubahan sedemikian, anda menerima Perjanjian ini, seperti yang diubah suai.

 

Penghantaran percuma
Jaminan 30 Hari
Perkhidmatan Pelanggan Responsif
100% Minyak Pati Tulen